Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Agenda 21 Local

 

Publicació "Mesurem la Sostenibilitat de Cornellà". "MESUREM LA SOSTENIBILITAT DE CORNELLÀ. Actualització del sistema d'indicadors i el Pla d'acció ambiental de l'Agenda 21"

 

Antecedents històrics i compromisos signats

L'any 1992 va celebrar-se a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra, també anomenada Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament. D'aquesta Cimera va sorgir l'Agenda 21, que incideix en les polítiques i estratègies que els municipis han d'emprendre en l'àmbit municipal cap al desenvolupament sostenible.

Dos anys després, va tenir lloc a Aalborg (Dinamarca) la I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Aalborg, que instava els municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21, el procés de les agendes 21 locals per al desenvolupament sostenible dels seus municipis i que Cornellà signà l'any 2001.

L’any 1997 es constituïa a Manresa la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa, de la qual Cornellà forma part des dels seus inicis, serveix de marc de debat i d'intercanvi d'experiències per aconseguir objectius comuns de sostenibilitat en els municipis de la província de Barcelona i d'altres municipis catalans.

L'any 2004, deu anys després de l'adopció de la Carta d'Aalborg, va tenir lloc a Aalborg la IV Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. D'aquesta conferència sorgiren els Compromisos d'Aalborg, que incideixen en la necessitat de passar de l'agenda a l'acció. L’Ajuntament de Cornellà va aprovar l’adhesió a la signatura dels Compromisos d’Aalborg en el Ple del 25 de novembre de 2004.

Auditoria Ambiental de Cornellà

Cornellà va redactar, al llarg de l’any 2001, l’auditoria ambiental municipal, emmarcada en el programa d’auditories ambientals municipals del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

L’auditoria ambiental inclou el pla d’acció ambiental, que recull i detalla les accions que cal prendre per aconseguir complir l’Agenda 21 Local i ser una ciutat més sostenible, i un pla de seguiment amb l’aplicació d’un sistema d’indicadors de sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

L'Ajuntament de Cornellà va aprovar, per unanimitat, el seu pla d'acció ambiental al Ple del 28 de novembre del 2002.

El Pla s’estructurava en 9 línies estratègiques, 21 programes d’actuació i 77 accions detallades.

Tenint en compte que havien passat més de cinc anys des de la redacció del Pla d’Acció Ambiental, l'any 2006, el Departament de Medi Ambient va considerar oportú fer-ne una avaluació per tal de conèixer l’estat d’implantació de les accions del Pla aprovat i alhora fer-ne una revisió. Així mateix, calia fer una actualització i seguir l'evolució del sistema d'indicadors contemplats en el Pla de Seguiment.

Avaluació i revisió del pla d'acció

L'avaluació i revisió del Pla d'acció ambiental obeeix als següents objectius:

 • Avaluar el grau de compliment del PAA en funció de l'estat de desenvolupament de les diferents accions i replantejar aquelles que s’han vist inadequades o difícilment aplicables.
 • Incorporar les millores tècniques i de gestió disponibles avui en dia.
 • Revisar i redefinir el PAA per tal d’adequar-lo a la realitat actual del municipi i simplificar la seva estructura i operativitat.
 • Introduir en el pla d’acció ambiental els projectes i iniciatives de sostenibilitat urbana promoguts per l'Ajuntament durant aquests darrers anys i previstos per als propers.
 • Dinamitzar el seguiment i la implantació del pla d’acció ambiental a nivell intern de l’Ajuntament.

En relació amb el PAA, es poden distingir dues fases en el procés de revisió: l’anàlisi del grau de compliment que se n’ha fet (vegeu la imatge adjunta) i, a partir de les conclusions extretes, la reformulació del mateix per tal que esdevingui un instrument adequat a la realitat actual del municipi i als nous coneixements i tendències aparegudes en els últims anys.

GRAU D'EXECUCIÓ del PAA de Cornellà de Llobregat.
Període 2001-2006

Estat d'execució Número accions %

Executades

21 27,27 %
En curs 12 15,58 %
Acció periòdica 20 25,97 %
No executades 10 12,99 % 
Previstes a curt termini  9 11,69 % 
Prev. a mig-llarg termini  3 3,90 % 
Desestimades  2 2,60 %
TOTAL  77 100 %  

El PAA revisat, aprovat al Ple del 22 de febrer de 2007, consta de vuit línies estratègiques, divuit programes d'actuació i setanta-una accions. Les vuit línies estratègiques són les següents:

 • Optimitzar la gestió ambiental municipal
 • Per un Cornellà amb menys cotxes i una major accessibilitat
 • Millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica de la ciutat
 • Potenciar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables
 • Millorar la gestió de l’aigua a la ciutat
 • Reduir, reutilitzar i reciclar els residus municipals
 • Impulsar una revitalització urbana sostenible
 • Informació, educació i participació ciutadana

A continuació, us podeu descarregar els documents d'avaluació i revisió del pla d'acció ambiental i les fitxes del pla d'acció revisat.

Avaluació i revisió del PAA
Fitxes PAA

Actualització del Pla de Seguiment i dels Indicadors Ambientals

El sistema d’indicadors ambientals de Cornellà que es va aprovar al 2002 constava de 26 indicadors extrets del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat elaborat per la Diputació de Barcelona.

El sistema d’indicadors de sostenibilitat és de gran interès per a la realització de la diagnosi ambiental. Es pot establir un paral·lelisme entre aquest sistema d’indicadors i els paràmetres clínics que s’utilitzen per definir l’estat de salut i la millora d’una malaltia en el cos humà. Per aquesta raó, en ambdós casos té sentit parlar d’un procés circular, evolutiu i no tancat, en el qual els indicadors es poden redefinir, incorporar-ne de nous, etc.

Així doncs, coincidint amb la revisió del Pla d’Acció Ambiental, també s’ha procedit a l’actualització i la revisió del Sistema d’Indicadors, tal com ja recomana el propi Pla de Seguiment de 2002.

L’objectiu d’aquesta actualització és precisament revisar el Pla de seguiment vigent, redefinir els indicadors que es considerin oportuns, afegir-ne de nous si s’escau i posar al dia tots els indicadors que finalment conformin un sistema d’indicadors actualitzat.

A continuació, us podeu descarregar el document del Pla de seguiment revisat que conté el càlcul del sistema d'indicadors de sostenibilitat 2000-2005.

Pla de seguiment revisat

Oficina 21

Una de les noves accions aprovades a la revisió del Pla és la integració del servei d’Oficina 21 dintre de l’Àrea de medi ambient i sostenibilitat com un equipament obert a tothom, on les veïnes i veïns de Cornellà puguin obtenir la informació i assessorament necessaris per a conèixer els recursos i les bones pràctiques a aplicar davant els reptes de la sostenibilitat que es desprenen de l’aprovació i revisió de l’Agenda 21 de la ciutat.

Les funcions de l’Oficina 21 són les següents:

 • Desenvolupar tasques d’impuls i coordinació amb els òrgans locals del procés d’Agenda 21, dirigits a la consecució d’un desenvolupament sostenible a nivell local
 • Esdevenir el centre d’informació a empreses i particulars sobre millores pràctiques, tecnologies i productes existents, ajudes, subvencions, normatives...
 • Impuls i coordinació de campanyes d’educació i conscienciació ciutadana en matèria de medi ambient.
 • Coordinar-se amb els sectors econòmics i les ONG del municipi així com altres administracions que tinguin iniciatives en aquest àmbit.
 • Oferir un espai on les persones puguin aportar i intercanviar idees per anar avançant en el camí de la sostenibilitat.
 • Revisar imantenir actualitzat el Pla d’Acció del municipi, així com donar i buscar suport per desenvolupar el pla d’acció.
 • Interpretació i difusió del sistema d’indicadors ambientals.

Més informació

Oficina de l'Agenda 21
C/ Energía, 97-101
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 474 29 04
e-mail: oficina21@aj-cornella.cat

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
12553 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.