Buscar

Calendari del Contribuent

L'Ajuntament de Cornellà ha ampliat els terminis de pagament d'alguns impostos per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació. Els contribuents que tinguin els rebuts domiciliats tindran el pagament fraccionat en sis terminis mensuals consecutius. A excepció dels veïns que s'hagin subscrit a la nova modalitat proposada de fraccionar els rebuts en 12 mesos.

 

Calendari Fiscal 2018


Nota: En aquest calendari s'indiquen dos conceptes de pagament: el primer marca els dies d'inici i finalització del termini de pagament dels tributs per a  les persones que no tenen domiciliats els rebuts. I en el segon concepte (domiciliacions) s'indica el dia i el mes en que serà cobrat cada un dels rebuts a través del compte bancari. Hi ha tributs que es paguen en un sol termini, altres en quatre i d'altres en sis o dotze.

     

Pagament de tributs online

La Caixa Linia Oberta La Caixa


 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (inclosos velomotors)
 • Impost de Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa de guals i reserves de via pública
 • Impost sobre Béns Immobles - rústega
 • Horts Urbans
 • Taxa de tinença de gossos
 • Taxa d'aprofitament i serveis als mercats municipals
 • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats (quiosc, parades no sedentàries, etc.)
 • Taxa recollida residus comercials i/o industrials
 • Taxa de recollida residus mercats municipals
 • Taxa de conservació del cementiri municipal

Observacions

1a. Els terminis de pagament en via voluntària són els previstos en el calendari adjunt. Si per alguna circumstància fossin alterats, aquestes variacions seran degudament publicades perquè tothom en tingui coneixement. Una vegada finalitzats els terminis de pagament en període voluntari, per cada un dels tributs i preus públics, es procedirà al cobrament en període executiu amb un recàrrec del 5%, i una vegada notificada la providència de constrenyiment, si el deute es paga dintre del termini que aquella indiqui, el recàrrec serà del 10%. En finalitzar aquell termini, el recàrrec serà del 20% i es cobraran interessos de demora.

2a. El termini voluntari per pagar els impostos serà el primer període de l’1 de març al 2 de maig, el segon del 21 de juny al 5 de setembre i el tercer del 30 de setembre al 3 de desembre. Els contribuents que tinguin domiciliat el pagament dels impostos podran pagar-los en una sola vegada, sis o dotze terminis. Els impostos que es poden domiciliar són: l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost de Béns Immobles, la Taxa de guals i reserva de la via pública, la Taxa d’aprofitament i serveis als mercats municipals i la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic. En cas de no indicar l’opció escollida, la modalitat per defecte serà la de sis terminis, i es carregaran en el seu compte bancari sis fraccions de l’import total del rebut anual, els dies: 28 de juny, 31 de juliol, 30 d’agost, 30 de setembre, 31 d’octubre i 29 de novembre de 2019.

3a. La domiciliació de la resta de tributs serà carregada en les següents dates:

• Impost de Béns Immobles (rústega), Taxa de tinença de gossos i Horts urbans: l’1 d’agost de 2019.

• Taxa per la recollida de residus, Taxa escombraries mercats i Taxa per la conservació del cementiri municipal: el 29 de novembre de 2019.

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica: es cobra en quatre fraccions els dies 1 de juliol, 1 d’agost, 4 de novembre i 2 de desembre de 2019. 4a. La gestió de cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa d’horts urbans i la de tinença de gossos serà realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5a. Els pagaments dels rebuts no domiciliats es podrà fer a través d’internet a la web de l’Ajuntament (www.cornella.cat) a l’apartat “Calendari del contribuent”, on també es podrà extreure un duplicat per fer el pagament.

Com?

Tributs domiciliats: Els càrrecs s’efectuaran al seu compte corrent segons el calendari.

Tributs no domiciliats: S’enviarà per correu un “avís de pagament” a cada contribuent, amb el qual podrà pagar a les entitats financeres col·laboradores. Si no rep “l’avís de pagament” o no s’ha efectuat el càrrec en el seu compte, pot fer el següent:
— Personar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’aquest Ajuntament, matins de 8.30 a 14.00 hores, i tardes de 16.30 a 19.00 hores, on se li facilitarà un duplicat de “l’avís de pagament”.

Important: La no recepció de l'avís de pagament no eximeix el contribuent de l’obligació de pagament del tribut. El recurs formulat contra aquest rebut, únicament suspendrà el procediment de constrenyiment en el supòsit que així se sol·liciti, i a la vegada s’aporti garantia suficient (aval). Es recorda que, en cas de canvi de domicili, els obligats tributaris hauran de comunicar expressament el seu nou domicili fiscal, sense que sigui suficient el canvi de dades al padró municipal o a qualsevol altra base de dades que no sigui la tributària municipal.

On?

El pagament dels tributs de padró es pot efectuar a les entitats financeres col·laboradores.

DOMICILIA EL TEU REBUT
Per tal de facilitar a les famílies el pagament dels impostos i tributs municipals, les persones que els tenen domiciliats tenen l'opció de triar si els volen fer efectius en 1, 6 o 12 terminis, com els resulti més còmode. Podeu demanar que us domiciliïn els rebuts per pagar-los en 1 o 6 terminis fins al dia 23 d'abril de 2019; només cal que demaneu Cita Prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Pel que fa al pagament en 12 terminis, ja ho podeu sol·licitar de cara a l'any 2020 fins al 15 de novembre de 2019.
Si voleu més informació podeu trucar al telèfon 93 377 02 12, o consultar la web www.cornella.cat (apartat "Tràmits en línia" de la "Carpeta ciutadana").

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
112367 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.