Buscar

Calendari del Contribuent

L'Ajuntament de Cornellà ha ampliat els terminis de pagament d'alguns impostos per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació. Els contribuents que tinguin els rebuts domiciliats tindran el pagament fraccionat en sis terminis mensuals consecutius. A excepció dels veïns que s'hagin subscrit a la nova modalitat proposada de fraccionar els rebuts en 12 mesos.

Calendari Fiscal 2018

Nota: En aquest calendari s'indiquen dos conceptes de pagament: el primer marca els dies d'inici i finalització del termini de pagament dels tributs per a  les persones que no tenen domiciliats els rebuts. I en el segon concepte (domiciliacions) s'indica el dia i el mes en que serà cobrat cada un dels rebuts a través del compte bancari. Hi ha tributs que es paguen en un sol termini, altres en quatre i d'altres en sis o dotze.

     

Pagament de tributs online

La Caixa Linia Oberta La Caixa


 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (inclosos velomotors)
 • Impost de Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa de guals i reserves de via pública
 • Impost sobre Béns Immobles - rústega
 • Horts Urbans
 • Taxa de tinença de gossos
 • Taxa d'aprofitament i serveis als mercats municipals
 • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats (quiosc, parades no sedentàries, etc.)
 • Taxa recollida residus comercials i/o industrials
 • Taxa de recollida residus mercats municipals
 • Taxa de conservació del cementiri municipal

Observacions

1r. Els terminis de pagament en via voluntària són els previstos en el calendari adjunt. Si per alguna circumstància fossin alterats, aquestes variacions seran degudament publicades perquè tothom en tingui coneixement. Una vegada finalitzats els terminis de pagament en període voluntari, per cada un dels tributs i preus públics, es procedirà al cobrament en període executiu amb un recàrrec del 5%, i una vegada notificada la providència de constrenyiment, si el deute es paga dintre del termini que aquella indiqui, el recàrrec serà del 10%. En finalitzar aquell termini, el recàrrec serà del 20% i es cobraran interessos de demora.

2n. El termini voluntari per pagar els impostos serà el primer període de l'1 de març al 3 de maig, el segon període del 22 de juny al 5 de setembre i el tercer període del 28 de setembre al 3 de desembre. Els contribuents que tinguin domiciliats el pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost de Béns Immobles, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública permanents i reserves temporals i la Taxa per l’aprofitament i serveis als mercats municipals, i Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic (quioscos i parades per la venda no sedentària), en el seu compte bancari, se’ls carregaran sis fraccions resultants de dividir per 6 l’import total del rebut anual, els dies de 2018: 29 de juny, 31 de juliol, 31 d’agost, 28 de setembre, 31 d’octubre i 30 de novembre. (Excepte els contribuents que hagin sol·licitat el pagament en 12 terminis)

3r. La domiciliació de la resta de tributs serà carregada en les següents dates:
— Impost de Béns Immobles (Rústega), Taxa de tinença de gossos i Horts urbans: 1 d'agost.
— Taxa per la recollida de residus, Taxa escombraries mercats i Taxa per la conservació del cementiri municipal: es carregaran als comptes bancaris el dia 30 de novembre.
— Impost sobre vehicles de tracció mecànica, seran quatre fraccions els dies 2017: 2 de juliol, 1 d'agost, 2 de novembre i 3 de desembre.

4t. La gestió de cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa d’horts urbans i la de tinença de gossos serà realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5è. Els pagaments dels rebuts no domiciliats es podrà fer a traves d’internet a la web de l’Ajuntament, a l'inici d'aquesta pàgina.

Com?

Tributs domiciliats: Els càrrecs s’efectuaran al seu compte corrent segons el calendari.

Tributs no domiciliats: S’enviarà per correu un “avís de pagament” a cada contribuent, amb el qual podrà pagar a les entitats financeres col·laboradores. Si no rep “l’avís de pagament” o no s’ha efectuat el càrrec en el seu compte, pot fer el següent:
— Personar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’aquest Ajuntament, matins de 8.30 a 14.00 hores, i tardes de 16.30 a 19.00 hores, on se li facilitarà un duplicat de “l’avís de pagament”.

Important: La no recepció “d’avís de pagament” no eximeix el contribuent de l’obligació de pagament del tribut. El recurs formulat contra aquest rebut, únicament suspendrà el procediment de constrenyiment en el supòsit que així se sol·liciti, i a la vegada s’aporti garantia suficient (aval). Es recorda que, en cas de canvi de domicili, els obligats tributaris hauran de comunicar expressament el seu nou domicili fiscal, sense que sigui suficient el canvi de dades al padró municipal o a qualsevol altra base de dades que no sigui la tributària municipal.

On?

El pagament dels tributs de padró es pot efectuar a les entitats financeres col·laboradores.

Fracciona el rebut en sis terminis: Totes les persones que tinguin domiciliat el pagament d’algun dels tributs següents ho pagaran en sis terminis: Impost de Béns Immobles, Impost d’activitats Econòmiques, Taxa de guals i reserva de la via pública, Taxa d’aprofitament de mercats i Taxa per l’ocupació de terrenys públics (quioscs i parades no sedentàries, etc.). . Per poder beneficiar-se d’aquesta mesura, consultin en el telèfon d’informació al contribuent: 93 377 02 12, o a l'apartat carpeta ciutadana d'aquesta web.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
97682 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.