Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

fanalsActuacions en eficiència energètica
Una de les línies d’actuació principals del Pla d'Acció d'Energia Sostenible per a la consecució dels objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) és la de potenciar actuacions d’eficiència energètica.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en els darrers anys, ha realitzat diferents actuacions en aquest sentit. Seguint la classificació per àmbits del PAES, destaquen les següents:

Equipaments municipals

Comptabilitat energètica

L’Ajuntament disposa d’un sistema d'informació energètica (SIE) per a la gestió dels subministraments i consums energètics i d’aigua a partir de les dades de facturació de les comercialitzadores. 

Un cop implantada l’aplicació, es fa el seguiment i la gestió de la despesa energètica i d’aigua, cosa  que ens permet  prioritzar les alarmes energètiques detectades i proposar mesures de gestió per aconseguir estalvis energètics, econòmics i ambientals. 

Enllumenat eficient als centres escolars

Entre 2011 i 2013 s’han substituït aproximadament 3.850 tubs fluorescents convencionals T8 per tubs de fluorescència compacta T5 ECO en diferents centres escolars de la ciutat.

Actuacions d'eficiència energètica sobre l'aïllament d'escoles municipals

S’ha realitzat l’aïllament de la coberta de l’escola Areny i s’han millorat la coberta i les finestres de l’escola els Pins. Aquest any 2013, a l’escola Sant Ildefons s’estan renovant les finestres de P1 i les del gimnàs-sala comuna.

Canvi de calderes atmosfèriques per calderes de condensació en equipaments municipals

S’han instal·lat calderes de condensació a la piscina Millars, a l’escola Els Pins i a l’escola Sant Ildefons.

Enllumenat públic i semàfors

Aplicació de la tecnologia LED

Un altre dels àmbits d’actuació ha estat el de l’enllumenat públic i els semàfors, on s’ha apostat per la tecnologia LED, que permet una reducció significativa del consum energètic d’un 80% . Els LED tenen un rendiment pròxim al 100%, ja que les pèrdues en forma de calor són mínimes.

Altres avantatges són la llarga vida útil d’aquests dispositius i una reducció significativa de la contaminació lumínica. A més, no contenen mercuri com les làmpades tradicionals i tampoc no produeixen radiacions d’infrarojos i UV.

A data 1 de gener de 2013 s’havien instal·lat 522 làmpades de tecnologia LED en l’enllumenat públic, d’un total de 12.040, que suposen un 4,33% del total de làmpades instal·lades en el municipi (ex. rambla d’Anselm Clavé, plaça de Tàrrega, parc de Can Mercader, carretera de l’Hospitalet, Torre de la Miranda i alguns passatges de l’avinguda de Can Corts). 

enllumenat
Enllumenat carretera de l'Hospitalet

Sistemes de regulació lumínica

Aquests sistemes permeten regular la intensitat lumínica en funció de l’afluència de públic en un moment donat; així, doncs, permeten una reducció important del consum energètic. En aquest sentit s’han adaptat les lluminàries i els quadres per regular la intensitat lumínica entre 24 h i l'hora d'apagada i s'han instal·lat reguladors de flux en capçalera en diversos quadres. Actualment, aprofitant el canvi programat de làmpades i equips, s’estan instal·lant equips electrònics de doble nivell. La previsió aquest any 2013 és d’instal·lar 2.000 equips electrònics.

Sistemes de telegestió en l'enllumenat públic

Permeten un control remot dels quadres elèctrics i una monitorització de la instal·lació en tot moment. Modifiquen l’encesa, l’apagada i la regulació del nivell de lluminositat de cada làmpada de forma independent. A Cornellà s’ha implantat un sistema de telegestió en l'enllumenat públic als parcs de Can Mercader, de la Infanta i de Can Corts.

Àmbit domèstic

L’Ajuntament facilita informació sobre les diferents convocatòries de Plans Renova’t de la Generalitat de Catalunya. Els Plans Renova’t promouen la introducció d'equips eficients en el sector domèstic mitjançant ajudes als titulars que canviïn un electrodomèstic per un altre de classe A+ o superior que figuri en la classificació establerta per l'IDAE, o bé una caldera per una altra de condensació, o bé el seu aparell d'aire condicionat actual per un altre amb una qualificació energètica de classe A.

Àmbit de transport

El sector transport s’inclou en el PAES com un dels sectors d’actuació preferent, donat el seu impacte en el consum energètic i en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Pel que fa a la flota municipal, aquesta s’ha anat ambientalitzant des de l’any 2007

A més a més, en els plecs de condicions per a la concessió de serveis públics (recollida de residus, neteja viària, control de l’enllumenat i els semàfors, etc.) també es valora la inclusió de vehicles híbrids/elèctrics.

Pel que fa a l’àmbit municipal, en el padró de 2013 de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) de Cornellà, que grava la titularitat dels vehicles a motor aptes per circular per la via pública independentment de la seva classe, figuren  quaranta-quatre vehicles que reben una bonificació del 75% per ser híbrids i/o elèctrics (tres són elèctrics i  quaranta-un, híbrids). 

Àmbit d’adquisició pública de béns i serveis

Pel que fa a la compra verda d'equips informàtics, s’adquireixen aquells de major eficiència energètica, mitjançant la substitució de totes les pantalles i equips multifuncionals de l’Ajuntament per equips amb ecoetiqueta Energy Star.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
4523 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.