Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2017

La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de febrer de 2017, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquesta Corporació per l’exercici 2017 de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

C-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana AGENT 9
Edicte de convocatòria    
Instància plaça agent    
Model declaració armes    
Període de presentació instàncies: de 13/05/2017 a 01/06/2017    
Edicte de modificació de les bases de la convocatòria    
Nou període de presentació d'instàncies: de 17/06/2017 a 06/07/2017
   
       
       
PROMOCIÓ INTERNA

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

A-1 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a Superior
ADVOCAT/ADA 1
       
A-1 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a Superior  ARXIVER/A  1


   
A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Comeses Especials, Tècnic/a Grau Mig
 INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
 1


   
A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a Grau Mig  GESTIÓ PÚBLICA
 5


   
A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Comeses Especials, Tècnic/a Grau Mig  ACTIVITATS CULTURALS
 1


   
C-1
Escala d'Administració Especial: Sots-escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana
SOTS-INSPECTOR 1
Edicte plaça sots-inspector    
Instància plaça sots-inspector    
Període de presentació: de 03/05/2017 a 22/05/2017    
       
       
C-1  Escala d'Administració Especial: Sots-escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana  SARGENT  2
       
C-2 Classificació Escala d'Administració Especial: Sots-escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana CAPORAL 2
       
PERSONAL LABORAL-PROMOCIÓ INTERNA
Grup Classificació/Denominació  

Nombre de places

  Tècnic/a Superior ADVOCAT/DA 1
       
  Tècnic/a Mig GESTIÓ SERVEIS EDUCATIUS 1
       

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
19893 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.