Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2020

La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de gener de 2020, va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquesta Corporació per l'exercici 2020 de conformitat amb el que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 12
CODI CONVOCATORIA: AGOL2001

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (ambdós inclosos)

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.
 
PROMOCIÓ INTERNA

Grup: C-1
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Sergent/a
Nombre de places: 3
CODI CONVOCATORIA: SGPI2003

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (ambdós inclosos)

 

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Caporal
Nombre de places: 4
CODI CONVOCATORIA: CAPI2004

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (ambdós inclosos)

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.
 
MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 3
CODI CONVOCATORIA: AGMI2002

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (ambdós inclosos)

El sistema de selecció de les places serà el de concurs específic de mobilitat interadministrativa
 


 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
6140 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.