Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

Planificació energètica


energia_sostenible
PACTE D'ALCALDES
PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE

Pacte d'alcaldes

El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és una iniciativa de la Direcció General de Transport i Energia de la Comissió Europea que pretén superar els objectius proposats per la Unió Europea en la Directiva 2009/28/CE  d’una reducció del 20% d’emissions de diòxid de carboni i gasos d’efecte hivernacle (GEH), incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables per a l’any 2020.

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha promogut l’adhesió dels municipis de la província al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, essent un total de 204 els municipis que, a data de juny de 2013, s’han sumat a aquesta iniciativa. 

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va adherir-s’hi per acord del Ple el 25 de setembre de 2008, assumint els següents compromisos:

  • Fer seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 de reduir en més d’un 20% les emissions de CO2 en el seu territori municipal i en els àmbits en què tingui competències, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables.
  • Elaborar un pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) en els àmbits en què tingui competències.
  • Elaborar un informe bianual per a l’avaluació, el control i la verificació dels objectius.

El Pacte comporta també el compromís de comunicar-ne el contingut a tota la ciutadania, a les entitats i a les empreses, especialment el del Pla d’acció d’energia sostenible. 

Aquesta comunicació, en el cas de Cornellà, s’articula mitjançant el Consell Municipal de Medi Ambient, integrat per representants dels grups polítics, de la ciutadania, del món associatiu, dels sindicats i dels empresaris, i  mitjançant la web de l’Ajuntament i altres mitjans de comunicació locals.

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)

El PAES és la principal eina estratègica de planificació energètica de què s’ha dotat el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per desenvolupar els seus objectius. El PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Cornellà va aprovar el seu PAES el 30 de setembre de 2010 per unanimitat del Ple, assumint l’objectiu de reducció d’un 20% d’emissions de GEH, tot i que amb les mesures proposades al municipi s’aconsegueix superar aquest percentatge, arribant a un 27,66%.

EL PAES de Cornellà consta dels següents documents:
  • Antecedents, avaluació d’emissions i resum de la diagnosi
  • Memòria justificativa o Pla d’acció i pla de seguiment
  • Annexos
  • Document de síntesi

El pla d'acció pròpiament dit recull quaranta-vuit accions, el calendari i el percentatge de reducció d’emissions de CO2 que aconseguirà cadascuna de les accions. 

Les accions es poden subdividir en dos sectors molt clars: aquelles que afecten el funcionament intern de l’Ajuntament i els serveis que presta, com les accions en edificis, equipaments i vehicles municipals, i aquelles que tenen l’objectiu d’incidir en les emissions associades a les activitats dels ciutadans i en el funcionament de la ciutat, com les accions adreçades a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges, la mobilitat sostenible, la reducció dels residus, la recollida selectiva o l’estalvi d’aigua.

  Document de síntesi del PAES
     

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
8540 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.