Buscar

On estem?

Guàrdia Urbana
Rubió i Ors, 65
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 16 90 (informació)
Tel. 93 377 14 15 (urgències)
Fax. 93 377 48 30
informacio@aj-cornella.cat

tramits guàrdia urbana

contacte online

A prop teu

contacte online

Pla Local de Seguretat

La Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix com elements fonamentals del sistema els plans de seguretat, concebuts com a instruments de treball per a l’impuls de la millora continua en l’estat de la seguretat pública.

Els plans de seguretat son eines per a impulsar les accions territorials planificades en l’àmbit preventiu, analitzant i evitant els conflictes que encara no s’han manifestat, promovent la implicació dels diferents actors de la seguretat, l’assumpció de responsabilitats en la seva execució i l’afavoriment del treball conjunt i transversal.

Molt resumidament, es pot concloure que és el programa d’actuació d’una nova organització de la seguretat pública, que integra, des d’una perspectiva global, tots els cossos, serveis, administracions i autoritats amb competències en la matèria.

El Pla de seguretat local implica reordenar i adequar al nou sistema els òrgans existents i la creació d’altres de nous per a la gestió d’aquest i dels seus programes d’actuació.

  • L’ALCALDE. En l'àmbit de les seves competències, l’alcalde és l’autoritat superior en matèria de seguretat pública.
  • LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT. Òrgan superior en matèria de seguretat pública al municipi, i col•legiat de col•laboració i coordinació dels cossos de policia i serveis de seguretat que operen al territori, així com de participació ciutadana en el sistema de seguretat.
  • LA COMISSIÓ DEL PLA DE SEGURETAT LOCAL. És l’òrgan tècnic encarregat d’elaborar i fer-ne el seguiment del Pla.
  • EL CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ. És l’òrgan de representació i participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi, planificació i execució del sistema local de seguretat pública.

El Pla de Seguretat Local de Cornellà de Llobregat va se aprovat per unanimitat a la Junta de Seguretat Local de vint-i-tres de març de 2011, i està estructurat en 3 eixos estratègics: La Persona, Els Serveis i La Ciutat; amb 9 programes: Seguretat Ciutadana, Seguretat Viària, Emergències i Protecció Civil, Grups de Risc, Espai Públic, Civisme, Seguretat Actes Públics i Privats, Seguretat Urbanística i d’Activitats, i Seguretat Sanitària i Mediambiental; i 45 actuacions a dur a terme, segons les prioritzacions establertes, en un període de 4 anys.

Pla de Seguretat Local 
Informe anual del Pla de Seguretat Local de Cornellà 2013-14

 

Finalment, indicar, que en la seva confecció van participar, a més dels òrgans dalt esmentats, 9 Grups de Treball (un per cada programa), i un total de 65 tècnics relacionats directament o indirectament amb la seguretat pública: 19 representants de 3 cossos policials, 30 tècnics de 21 departaments i unitats municipals, 2 tècnics de la Generalitat (DGESC i DGPC)  i 10 gestors d’institucions i empreses externes, entre d’altres, Creu Roja, CAS Fontsanta, Fecsa-Endesa, Gas Natural, Foment, etc.

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
21199 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.