Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Promoció d'energies renovables

 

 

1. Actuacions en energies renovables 

L’Ajuntament ha posat en marxa diferents projectes d’instal·lacions d’energies renovables a les seves dependències municipals i durant diversos anys ha atorgat subvencions per a aquells particulars i entitats interessats en projectes relacionats amb l’energia verda.

1.1 Actuacions en les dependències municipals

Solar tèrmica

Consisteix en l’aprofitament de l’energia procedent del sol per produir aigua calenta sanitària. L’energia solar és la forma més eficient de generar un alt percentatge d’aigua calenta (la producció d’aigua calenta representa aproximadament el 23% del consum energètic en una llar). Tot i que no pot subministrar el 100% de la demanda permet cobrir prop del 60% de les necessitats, requerint d’un sistema auxiliar. És una de les formes d’aprofitament de l’energia més adequada per al municipi de Cornellà i la que requereix menys inversió per energia generada.

Piscina de Can Mercader Pavelló Almeda

Fins a la data (setembre de 2013) s’han executat les següents instal·lacions solars tèrmiques en dependències municipals:

EMPLAÇAMENT ADREÇA ANY  Nº CAPTADORS TOTAL PLAQUES (m2)
Parc Esportiu Llobregat Avda. del Baix Llobregat, s/n. 2005 24 48
Escola Ignasi Iglesias c/ Marià Benlliure, 2  2007 6 14,4
Casal de Gent Gran Almeda Passeig FFCC, s/n.  2009 2 4
Escola Alexandre Gal·lí c/ Cirerer, 1-7 2010 8 18
Escola Martinet c/ Silici, s/n. 2010 8 17,8
Escola bressol Lindavista c/ Bonavista, 62 2010 2 6
CF Fontsanta-Fatjó C. Sant Joan Despí, s/n. 2010 8 14
Nou edifici Escola Suris c/ Terra Alta, s/n. 2010 1 2
Escola Suris c/ Terra Alta, s/n. 2011 7 14
CF Almeda c/ Silici, s/n. 2011 7 14
Escola Dolors Almeda c/ Baltasar Oriol, 66 2011 7 14
Pavelló Almeda c/ Sant Ferran, 45 bis 2011 7 14
CF Cornellà c/ Sorral del Riu, s/n. 2012 12 36
Escola els Pins c/ Pius XII, 17-19 2012 7 14
Biblioteca Sant Ildefons Pl. Carles Navales, s/n. 2012 8 19,3
Complex aquàtic i esportiu Can Mercader Can Mercader Ctra. Hospitalet, s/n 2012 95 259,3
CF Sant Ildefons c/ Salvador Allende, s/n. 2013 14 28
TOTAL 532,76

Solar fotovoltaica

Consisteix en l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’energia elèctrica. La disponibilitat de cobertes a Cornellà de Llobregat on instal·lar panells fotovoltaics és força elevada; així, doncs, és una de les tecnologies, juntament amb la solar tèrmica, amb  un major potencial d’implantació al municipi.

Les instal·lacions solars fotovoltaiques es poden instal·lar en qualsevol edifici que tingui les condicions adequades i sense necessitat de tenir en compte el seu consum elèctric, a diferència de les solars tèrmiques, que són dimensionades en funció del seu consum d’aigua calenta.

També es poden implantar instal·lacions solars fotovoltaiques a l’espai públic com les dutes a terme en els següents emplaçaments:

EMPLAÇAMENT ADREÇA ANY Nre MÒDULS FOTOVOLTAICS POTÈNCIA TOTAL (kWp) PRODUCCIÓ (kWh/any)
Pèrgola Pl. Sant Ildefons Pl. Sant Ildefons  2011 24 13,8 15.922,23
Seguidor fotovoltaic deixalleria c/ Progrés, 18-20  2005 12 1,92 2.872,50
TOTAL 15,72  

Pèrgola de la plaça de Sant Ildefons Seguidor fotovoltaic a la deixalleria municipal

L’energia solar fotovoltaica també es pot aplicar com a font principal d’energia per a l’enllumenat. L’energia captada durant el dia s’emmagatzema en un grup d’acumulació que permet el funcionament dels fanals en hores nocturnes. 

A Cornellà es disposa de dos enllumenats d’aquestes característiques: al parc de Rosa Sensat  i als horts de Can Mercader. En el parc de Rosa Sensat els panells solars fotovoltaics estan formats per cèl·lules quadrades de silici cristal·lí i disposen de noranta-vuit punts de llum i en el cas dels horts de Can Mercader s’han instal·lat  vint lluminàries fotovoltaiques, cadascuna amb panell solar monocristal·lí de 3 Wp.

Enllumenat horts de Can Mercader Enllumenta parc Rosa Sensat

Geotèrmica

Consisteix en la utilització de bombes de calor amb intercanvi “terra-aigua”, on s’intercanvia calor amb el sòl a través d’un fluid. És interessant per a aquells edificis on es preveu que hi haurà refrigeració i calefacció, ja que aquests sistemes permeten reduir el consum elèctric per a aquests usos.

A Cornellà, l’escola bressol Mag Maginet presenta aquest sistema, que està format per dues bombes de calor geotèrmiques de 30kW tèrmics cadascuna. 

Biomassa

En aquesta modalitat s’agrupa la utilització de combustibles líquids, biomassa seca o bé biogàs. Consisteix en una caldera dissenyada específicament per a una de les tres modalitats de combustible i a partir de la qual s’obté calor, amb la qual cosa  s’aconsegueix un estalvi de combustible o electricitat per a la calefacció o producció d’aigua calenta respecte a una caldera tradicional. 

L’Ajuntament disposa d’una caldera de biomassa a l’Edifici del Treball que funciona gràcies a un triturat obtingut a partir de pinyols d’oliva i pellets. La caldera té una potència calorífica útil de 235 kW.

Caldera de biomassa a l'edifici de Treball

1.2 Actuacions de promoció d’energies renovables

Des de l’any 2001 l’Ajuntament ha atorgat les següents subvencions per implantar energies renovables a domicilis particulars o seus d’entitats del municipi:

ANY SUBVENCIÓ  BENEFICIARI SUBVENCIÓ  PROJECTE SUBVENCIONAT 
2001 IES Martí i Pol E.S fotovoltaica de 3,06 kWp
2002 IES Francesc Macià E.S fotovoltaica de 3,06 kWp
2002 Seu Comarcal CCOO E.S fotovoltaica de 4,8 kWp
2003 Maria Aurèlia Capmany   E.S fotovoltaica de 3,2 kWp
2004 IES  Joan Miró E.S fotovoltaica de 3,2 kWp
2004 IES Esteve Terrades E.S fotovoltaica de 3,2 kWp
2005 IES Martí i Pol E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m2
2005 IES Francesc Macià E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m3
2005 IES Maria Aurèlia Capmany E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m4
2005 IES Joan Miró E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m5
2006 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas, climatització i afins del Baix Llobregat E.S tèrmica 27 panells de 2,2 m2 = 59,4 m2
2007 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas,climatització i afins del Baix Llobregat E.S fotovoltaica de 1,7 kWp
2007 Nicolás Fernández Rubio i Nieves Isern Ortiz E.S tèrmica 2 panells de 2 m2 = 4 m2
2008 Rafael López Oliva E.S tèrmica 1 panell de 1,92 m 2
2009 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas,climatització i afins del Baix Llobregat Aerogenerador potència de 3000 W
2010 Concepción López Luque E.S tèrmica 1 panell de 1,92 m 2
2011 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas,climatització i afins del Baix Llobregat Bomba de calor geotèrmica de potencia 13,18 kW

Inici

2. Actuacions en eficiència energètica 

Una altra de les línies d’actuació principals del PAES per a la consecució dels objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) és la de potenciar actuacions d’eficiència energètica.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en els darrers anys, ha realitzat diferents actuacions en aquest sentit. Seguint la classificació per àmbits del PAES, destaquen les següents:

a) Equipaments municipals

Comptabilitat energètica

L’Ajuntament disposa d’un sistema d'informació energètica (SIE) per a la gestió dels subministraments i consums energètics i d’aigua a partir de les dades de facturació de les comercialitzadores. 

Un cop implantada l’aplicació, es fa el seguiment i la gestió de la despesa energètica i d’aigua, cosa  que ens permet  prioritzar les alarmes energètiques detectades i proposar mesures de gestió per aconseguir estalvis energètics, econòmics i ambientals. 

Enllumenat eficient als centres escolars

Entre 2011 i 2013 s’han substituït aproximadament 3.850 tubs fluorescents convencionals T8 per tubs de fluorescència compacta T5 ECO en diferents centres escolars de la ciutat.

Actuacions d'eficiència energètica sobre l’ envolupant d'escoles municipals

S’ha realitzat l’aïllament de la coberta de l’escola Areny i s’han millorat la coberta i les finestres de l’escola els Pins. Aquest any 2013, a l’escola Sant Ildefons s’estan renovant les finestres de P1 i les del gimnàs-sala comuna.

Canvi de calderes atmosfèriques per calderes de condensació en equipaments municipals

S’han instal·lat calderes de condensació a la piscina Millars, a l’escola Els Pins i a l’escola Sant Ildefons.

b) Enllumenat públic i semàfors

Aplicació de la tecnologia LED

Un altre dels àmbits d’actuació ha estat el de l’enllumenat públic i els semàfors, on s’ha apostat per la tecnologia LED, que permet una reducció significativa del consum energètic d’un 80% . Els LED tenen un rendiment pròxim al 100%, ja que les pèrdues en forma de calor són mínimes.

Altres avantatges són la llarga vida útil d’aquests dispositius i una reducció significativa de la contaminació lumínica. A més, no contenen mercuri com les làmpades tradicionals i tampoc no produeixen radiacions d’infrarojos i UV.

A data 1 de gener de 2013 s’havien instal·lat 522 làmpades de tecnologia LED en l’enllumenat públic, d’un total de 12.040, que suposen un 4,33% del total de làmpades instal·lades en el municipi (ex. rambla d’Anselm Clavé, plaça de Tàrrega, parc de Can Mercader, carretera de l’Hospitalet, Torre de la Miranda i alguns passatges de l’avinguda de Can Corts). 

Enllumenat ctra. Hospitalet

Sistemes de regulació lumínica

Aquests sistemes permeten regular la intensitat lumínica en funció de l’afluència de públic en un moment donat; així, doncs, permeten una reducció important del consum energètic. En aquest sentit s’han adaptat les lluminàries i els quadres per regular la intensitat lumínica entre 24 h i l'hora d'apagada i s'han instal·lat reguladors de flux en capçalera en diversos quadres. Actualment, aprofitant el canvi programat de làmpades i equips, s’estan instal·lant equips electrònics de doble nivell. La previsió aquest any 2013 és d’instal·lar 2.000 equips electrònics.

Sistemes de telegestió en l'enllumenat públic

Permeten un control remot dels quadres elèctrics i una monitorització de la instal·lació en tot moment. Modifiquen l’encesa, l’apagada i la regulació del nivell de lluminositat de cada làmpada de forma independent. A Cornellà s’ha implantat un sistema de telegestió en l'enllumenat públic als parcs de Can Mercader, de la Infanta i de Can Corts.

c) Àmbit domèstic

L’Ajuntament facilita informació sobre les diferents convocatòries de Plans Renova’t de la Generalitat de Catalunya. Els Plans Renova’t promouen la introducció d'equips eficients en el sector domèstic mitjançant ajudes als titulars que canviïn un electrodomèstic per un altre de classe A+ o superior que figuri en la classificació establerta per l'IDAE, o bé una caldera per una altra de condensació, o bé el seu aparell d'aire condicionat actual per un altre amb una qualificació energètica de classe A.

d) Àmbit de transport

El sector transport s’inclou en el PAES com un dels sectors d’actuació preferent, donat el seu impacte en el consum energètic i en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Pel que fa a la flota municipal, aquesta s’ha anat ambientalitzant des de l’any 2007 (vegeu apartat de mobilitat)

A més a més, en els plecs de condicions per a la concessió de serveis públics (recollida de residus, neteja viària, control de l’enllumenat i els semàfors, etc.) també es valora la inclusió de vehicles híbrids/elèctrics.

Pel que fa a l’àmbit municipal, en el padró de 2013 de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) de Cornellà, que grava la titularitat dels vehicles a motor aptes per circular per la via pública independentment de la seva classe, figuren  quaranta-quatre vehicles que reben una bonificació del 75% per ser híbrids i/o elèctrics (tres són elèctrics i  quaranta-un, híbrids). 

e) Àmbit d’adquisició pública de béns i serveis

Pel que fa a la compra verda d'equips informàtics, s’adquireixen aquells de major eficiència energètica, mitjançant la substitució de totes les pantalles i equips multifuncionals de l’Ajuntament per equips amb ecoetiqueta Energy Star.

Inici

3. Actuacions de sensibilització envers l’energia 

Paral·lelament a les propostes d’educació ambiental que porta a terme l’Ajuntament, s’han realitzat també campanyes específiques per promoure l’energia verda i l’eficiència i estalvi en el consum d’energia. Alguns d’aquests projectes són el Projecte d’Eficiència Energètica en els equipaments esportius, el Projecte Euronet 50/50 a les escoles , la Setmana de l’energia, la monitorització energètica en escoles i el taller de cuines solars.  

Campanya "La teva energia compta"

L’Ajuntament de Cornellà duu a terme periòdicament la campanya d’estalvi energètic “La teva energia compta”. El Consistori facilita la instal·lació de comptadors intel·ligents d’electricitat a diferents llars la ciutat durant un parell de mesos, com a eina sensibilitzadora i incentivadora per a l’estalvi. Els seus usuaris sabran què consumeixen, com i quan. Si estàs interessant en participar pots enviar un c/e a vvallve@aj-cornella.cat

La campanya ‘La teva energia compta!’, a més de cedir i instal·lar aquests comptadors energètics a cadascuna de les llars seleccionades inclou sessions de formació; una guia d’estalvi energètic domèstic; activitats dirigides a les famílies per a mesurar l’estalvi energètic assolit i visites de valoració personalitzades a cada llar.

Aquesta campanya s’emmarca en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Cornellà de Llobregat, aprovat pel Ple de l’Ajuntament al setembre de 2010. ‘La teva energia compta!’ pretén sumar el consum sostenible d’energia de diverses famílies del municipi amb l’objectiu comú de construir una ciutat més sostenible.

 

Projecte Eficiència Energètica en els equipaments esportius (E3)

L'Ajuntament, juntament amb diferents entitats esportives, està identificant les mesures i bones pràctiques a impulsar per estalviar electricitat per a enllumenat i aparells de gas per a la calefacció i aigua calenta en cinc equipaments esportius. 

El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'aplicarà inicialment en els següents equipaments, un per a cada tipologia esportiva: piscina de Can Millars, pavelló de Can Carbonell, camp de futbol d'Almeda, estadi municipal i pistes de petanca Pedró. L'objectiu és estalviar entre un 10% i un 50% del consum de gas i electricitat a cadascun, i es basa en el projecte Euronet 50/50 per oferir incentius a l'estalvi energètic aconseguit, fruit de les bones pràctiques que proposin i realitzin els gestors i usuaris d'un edifici. 

Setmana de l’Energia

La Setmana de l’Energia vol encetar un espai de reflexió per a transmetre al conjunt de la ciutadania el missatge de la necessitat d’aconseguir, amb pautes individuals i personals, una societat més saludable en el seu consum d’energia, en el sentit d’equilibri, de moderació i de benestar.

Des de l’any 2006, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha commemorat aquesta setmana duent a terme diferents actuacions, com ara:

  • Sessions participatives per millorar el consum energètic i econòmic a les llars.
  • Exposicions referents a l’energia.
  • Visites guiades a instal·lacions d’energies renovables.
  • Disposició d’un AMBIBUS (unitat mòbil d’educació ambiental).
  • Jornades de mobilitat sostenible.
  • Sessions de cinema de temàtica ambiental.
  • Xerrades amb la participació d’experts i entitats del sector energètic.
  • Lliurament de materials de comunicació per  estalviar energia (adhesius, fullets, etc.)

Monitorització energètica en escoles

L’objectiu de la monitorització és que les escoles puguin fer un seguiment propi dels seus consums energètics reals per poder avaluar els seus progressos i els seus impactes ambientals. Es pretén oferir mecanismes necessaris per a la diagnosi, l’avaluació i la correcció positiva dels impactes ambientals associats a les activitats diàries del centre. 

Actualment s’està participant en una prova pilot, conjuntament amb el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), en la qual participen dues escoles de la ciutat, l’escola Sant Ildefons i l’escola Antoni Gaudí.

Demostració de cuina solar

La cuina solar és un dispositiu que permet cuinar utilitzant l’energia del sol. N’hi ha de dos tipus: els de concentració i els de caixa. L’Ajuntament disposa d’una cuina solar de concentració. 

Aquest dispositiu concentra la radiació solar en un punt a través d’un reflector parabòlic i en aquest punt se situa una olla per cuinar els aliments.

Cada diumenge es fa una xocolatada a la deixalleria, situada al c/Progrés, s/n., cantonada carretera del Prat, amb una cuina solar.

 

 

 

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
5094 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.