Buscar

On estem?

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 (ext. 1450)
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Festival Internacional de Pallassos

concentrica

queferacornella

contacte online

Reglament

SolidaritatLa Constitució Espanyola de 1978, ha consagrat definitivament els Principis Fonamentals que han d'inspirar l'actuació de tots els Poders Públics, en particular pel que fa al dret de tots els ciutadans de participar en els assumptes públics, reconegut en el seu article 23, i a les obligacions dels Poders Públics de promoure les condicions per a què s'integrin, siguin reals i efectius, removent per això tots els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Aquests Principis consagrats constitucionalment han sigut reconeguts posteriorment per la legislació reguladora del Règim Local, per una banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'àmbit estatal, i per altra, en els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l'àmbit autonòmic, que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals, bé la creació d'òrgans territorials de gestió desconcentrada per a facilitar la participació ciutadana en tots els temes d'actuació municipals, bé la creació d'òrgans de participació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit concret d'aquesta.

Dins dels assumptes municipals, aquest Ajuntament, en conformitat amb el que disposa l'article 2 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional al desenvolupament, té competències en matèria de cooperació internacional en base als principis d'autonomia pressupostària i autoresponsabilitat en el desenvolupament i execució de les accions de cooperació que a aquests efectes tingui per oportú desenvolupar.

Per això aquest Ajuntament, fent ús d'aquestes facultats, i davant la importància creixent dels municipis i les administracions locals en la seva contribució econòmica, material i humana al desenvolupament de països del tercer món, considera adient la creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la nostra ciutat que mostren una sensibilitat i unes accions d’ajut solidari vers aquests països, mitjançant la creació d'un Consell de caràcter consultiu, que enriquirà l'activitat municipal en la mesura en què l'Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent.

Amb aquesta finalitat es dicta el Reglament present:

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica:
El Consell de cooperació i solidaritat internacional és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la cooperació i la solidaritat internacional.

Article 2.- Objecte:
El Consell de cooperació i solidaritat internacional té per objecte, a nivell general, la participació ciutadana en aquelles qüestions referides a l'àmbit de la cooperació i solidaritat internacional de Cornellà de Llobregat, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació d’aquesta activitat a la ciutat.

Article 3.- Finalitats:
Per a fer efectiu l'objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents:
a) Estimular la participació de persones, col•lectius i entitats en la cooperació i la solidaritat internacional, fomentant l'associacionisme i oferint el suport i l'assistència oportuns.
b) Promoure programes i activitats que conscienciegin la ciutadania de la necessària contribució que ha d’efectuar el món a favor d'aquells països on existeix pobresa i escassetat de recursos que impossibiliten un desenvolupament digne dels seus homes i dones, i que signifiquin un treball col•lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.
c) Debatre possibles accions conjuntes del municipi vers altres països o zones del món que es poden veure beneficiades d’actuacions solidàries.
d) Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional, ja siguin públiques o privades.

Article 4.- Atribucions:
Correspon al Consell de cooperació i solidaritat internacional en relació amb el sector material d'activitat que constitueix el seu objecte, les següents funcions:
a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional.
b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a l’activitat de la ciutat en aquest sector.

TÍTOL II

ORGANITZACIÓ

Article 5.- Òrgans de Govern:
El Govern i Administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:
- El Ple
- El President
- La Comissió Permanent

Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal d'assessorament i gestió.
Tots els òrgans del Consell, a excepció del Secretari/a, s'hauran forçosament de renovar amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació Municipal.

Article 6.- El Ple:
El Ple del Consell és l'òrgan col•legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern d'aquest, i està constituït pels membres següents:
- El President.
- El Vice-president.
- Una persona proposada per cada Grup Polític Municipal, que actuarà en la seva representació, resident a Cornellà de Llobregat.
- Un representant de les entitats cíviques de la ciutat, inscrites al Registre Municipal d'Entitats, que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional. El Ple es reunirà com a mínim una vegada a l'any.

Article 7.- Designació dels membres del Ple:
El President i el Vice-president seran, respectivament, l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Cornellà i el Regidor en qui delegui les competències en matèria de cooperació i solidaritat internacional.
Els representants dels grups polítics municipals, seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú Decret, a proposta d'aquests, manifestada a través del seu portaveu.
Els representants de les entitats de la Ciutat seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú Decret, a proposta de les pròpies Entitats.

Article 8.- Atribucions del Ple:
Seran atribucions del Ple del Consell les següents:
- Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu règim específic de sessions plenàries.
- Exercir el dret a la iniciativa davant l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, formulant propostes dirigides a l'adopció de mesures municipals relatives al seu sector d'activitat, una vegada estudiades i dictaminades a la Comissió Permanent.
- Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en les matèries de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d'actuació.
- Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves finalitats i pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda als altres òrgans del Consell.

Article 9.- El President:
La Presidència del Consell de cooperació i solidaritat internacional l'ostentarà l'Alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i tindrà les atribucions següents:
a) Representar el Consell.
b) Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió Permanent, i de quantes Comissions i òrgans complementaris d’estudi poguessin constituir-se.
c) Ordenar l’execució dels acords adoptats pel Ple.
d) Nomenar els membres de la Comissió Permanent, donant compte al Ple del Consell.
e) Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Ple del Consell.

Article 10.- El Vice-president:
Assumirà la Vice-presidència del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat, el Regidor o Regidora designat per l'Alcalde, el/la qual tindrà com a missió fonamental la substitució del President en els casos d'absència, vacant o malaltia, i la seva assistència en l'exercici del seu càrrec.

Article 11.- La Comissió Permanent
La Comissió Permanent estarà formada pel President i un nombre màxim de 16 membres designats per ell. D'aquests, un màxim de 12 d'entre els membres del plenari, i un màxim de 4 d'entre personalitats de reconegut prestigi del món associatiu de Cornellà.

Article 12.- Atribucions de la Comissió Permanent
Seran atribucions de la Comissió Permanent:
- Debatre la problemàtica de la cooperació i la solidaritat internacional a Cornellà, elevant, si cal, les seves propostes o conclusions en àmbits concrets al Ple del Consell.
- Tractar qualsevol tema que li hagi estat plantejat per qualsevol altre òrgan municipal.

Article 13.- El Secretari/a:
Serà Secretari del Consell, el Tècnic municipal o expert designat pel seu President,
el qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i assumirà la funció
d'assessorament i fe pública pròpies dels Secretaris dels òrgans col•legiats
administratius.

Article 14.- Comissions de treball:
Les comissions de treball que pugui crear el Ple del Consell per a temes específics o sectors d'actuació determinats, estaran integrades per membres del Consell i/o persones proposades per aquest, com a especialistes en els diferents temes objecte d'estudi, designats pel President, i tindran com a finalitat l'emissió d'informe o l'elaboració d'estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als òrgans de govern del Consell.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
9181 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.