Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Residus

Introducció

Tot i que a nivell global la producció de residus augmenta any rere any, la ciutat de Cornellà ha aconseguit trencar aquesta tendència i la producció per càpita de residus s’ha reduït durant els últims anys passant d'1,33 kg/habitant/dia a l’any 2002 a uns 1,21 kg/habitant/dia el 2006.

Si ens centrem en les oficines, de tots els residus produïts, habitualment el paper suposa la fracció més important (entre 60-86% del pes total) seguida del cartró (5-15%), dels plàstics (3-10% tot i que en volum poden arribar a representar 15-20%), de la matèria orgànica, del vidre i finalment dels metalls o “altres”.
Però el més important, a part de conèixer la composició dels residus i reduir-ne la producció, és separar-los correctament per garantir que rebin el tractament adequat. En aquest sentit, Cornellà també presenta una bona tendència ja que el percentatge de residus que es recull selectivament ha anat incrementant del 4% de l’any 1998 fins al 23% de l'any 2006.

Amb una correcta separació i gestió dels residus s’aconsegueix, per una banda, disminuir la contaminació tant atmosfèrica com del sòl i de l’aigua, ja que s’evita que els residus vagin a tractaments finalistes (abocador o incineració). A la vegada que s’aconsegueix un estalvi de recursos naturals ja que molts dels residus recollits selectivament es poden reciclar i utilitzar-se com a matèries primeres.

Que es fa a l'Ajuntament?

Recollida selectiva a l’interior de les dependències municipals

Actualment a totes les dependències municipals es practica la recollida selectiva de les següents fraccions:

Paper i cartrons plegats (que hem vist que era el principal residu generat a les oficines).

Resta: Les escombraries que no poden anar a cap dels altres contenidors.

Addicionalment,  a l'edifici de Can Vallhonrat s’ha iniciat una experiència pilot que consisteix en col·locar una paperera específica per al paper a cada lloc de treball, i a les zones comunes s’han instal·lat bujols per a recollir altres fraccions de recollida selectiva:

  • Groc “Envasos”: per a envasos lleugers (ampolles de plàstic, brics, llaunes, etc.)
  • Marró “Orgànica”: per a matèria orgànica (restes de menjar, tovallons de paper usat, etc.)
  • Verd “Vidre”: per a tot tipus d’envasos de vidre
  • Beix “Resta”: per als residus que no tenen cap circuit recollida propi 

A més, a nivell d’Ajuntament també es recullen de forma separada alguns residus especials molt contaminants com són les piles (que es recullen a diferents dependències municipals), els tòners i ordinadors o altres residus elèctrics i electrònics (que es recullen al Departament d’Informàtica) i els fluorescents (gestionats per l’empresa que s’encarrega del manteniment elèctric).

Ambientalització del plec de neteja

L’Ajuntament ha inclòs criteris ambientals al plec de condicions tècniques per a la contractació dels serveis de neteja d'escoles i establiments municipals.

El plec especifica en les condicions d’execució del contracte que, en aquells centres on s’estigui duent a terme la recollida selectiva de residus, el personal adscrit a la contracta haurà de finalitzar el cicle de recollida selectiva sense barrejar cap tipus de residu diferent.

Festes sostenibles

En les dues darreres edicions de la Travessa Almeda-Montserrat s’ha lliurat un got reutilitzable a cada participant, per tal de reduir els residus generats pels gots de plàstic d’un sol ús. A més a més, aquest últim any els avituallaments han afegit contenidors de recollida selectiva.

Addicionalment, l’Ajuntament ofereix vaixelles compostables, que poden ser llençades a la fracció de matèria orgànica, juntament amb les restes de menjar i els tovallons bruts, a totes les entitats del municipi per a facilitar la separació de matèria orgànica en les celebracions i evitar l’ús i la generació de residus plàstics.

Què hi pots fer tu?

Participa de la recollida selectiva!:

  • Diposita el paper i cartró als contenidors i papereres de color blau
  • I en aquelles dependències on sigui possible, utilitza els contenidors de recollida selectiva per a dipositar els envasos, la matèria orgànica, el vidre i la resta

Reducció de residus

També pots contribuir a disminuir el total de residus generats. Per exemple:

  • Utilitza gots de vidre o de plàstic reutilitzable en beure aigua dels sistemes de garrafes d’aigua mineral que disposa l’Ajuntament. Així evitaràs els residus corresponents a utilitzar i llençar un got de plàstic cada vegada. Des de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat es facilitaran gots reutilitzables per a tots aquells treballadors i treballadores que els sol·licitin.
  • Reutilitza el paper que està imprès per una sola cara! El pots fer servir per a imprimir o fotocopiar documents interns o bé per a fer blocs de notes o llibretes.
  • Aprofita els sistemes existents de reutilització de material d’oficina com els sobres de correspondència interna i els portafirmes.

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
10673 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.